Sonpeygamber.info
Güncel
 

Sorularınızın Cevapları Burada

 

Portalımızın Sorularla Peygamberimiz bölümü, Hz. Peygamber ve dönemi hakkında merak ettiğiniz her şeyi cevaplandırmaya devam ediyor. Son günlerde okurlarımızdan gelen bazı sorular ve onlara verilen yanıtlar şu şekildeydi:

Soru: Peygamber Efendimiz’in soyu devam ediyor mu? Günümüzde yaşayan insanlar var mı Efendimiz’in soyundan gelen?

Cevap: (Serkan Demir, Uzman İlahiyatçı) Hz. Peygamber’in soyundan gelen kimseler tarih boyunca Hz. Peygamber’e saygı ve sevginin bir tezâhürü olarak bilinmiş ve toplum içerisinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. Ancak zaman zaman Hz. Peygamber’in soyundan gelmediği halde kendini öyleymiş gibi göstererek toplumda çeşitli menfaatler elde etmeye çalışan kimseler de olmuştur. Osmanlılar gerek bu çeşit kötü amaçlı kimselere engel olmak gerekse Hz. Peygamber’in soyundan gelenleri bilmek ve bunlara gereken önemi vermek üzere çeşitli sistemler geliştirmişlerdir. Günümüzde de Hz. Peygamber’in soyu devam etmektedir. Ancak bunların tespiti hususunda dikkatli olmak gerekmektedir. Bu konuda sitemizde birçok önemli yazı bulunmaktadır. Kanaatimizce bunların okunması konu hakkında detaylı bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

Bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Dr. Gülgûn UYAR,  İslam Tarih ve Kültüründe Ehl-i Beyt-i Rasûlullah'ın Yeri ve Önemi:

http://sonpeygamber.info/islam-tarih-ve-kulturunde-ehl-i-beyt-i-rasulullahin-yeri-ve-onemi2

 

Söyleşi: Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Nakib el-Attas ile Peygamber Neslinin Asya Yolculuğu Üzerine:

http://sonpeygamber.info/nakib-el-attas-ile-peygamber-neslinin-asya-yolculugu-uzerine

 

Abdurrahman Adak, Güneydoğu Anadolu'da Seyyidler
 

 

Seyyidlere Duyulan Saygı ve Sahte Seyyidler

http://sonpeygamber.info/seyyidlere-duyulan-saygi-ve-sahte-seyyidler

Doç. Dr. M. Bahaüddin Varol, Ehl-i Beyt Kavramının Değişim Süreci

http://sonpeygamber.info/ehl-i-beyt-kavraminin-degisim-sureci2  

 

 

Soru: Meleklerin yağmur damlalarını yeryüzüne indirdiğine dair hadis var mıdır?

 

Cevap (Serkan Demir): Söz konusu rivayet birinci el kaynaklarımızda geçmemekle birlikte Ali el-Müttaki’nin Kenzü’l Ümmâl isimli eserinde yer alan bir rivayette Nuh tufanı haricinde yere inen her bir yağmur damlasının bir melek gözetiminde indiğinden bahsedilmektedir.

 
(لم ينزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك، إلا يوم نوح)
 
(Kenzü’l- Ümmâl , Hadis No: 4679;  Ayrıca bkz. Taberi Tefsiri, 23/572: Hakkâ Suresi 7. Ayet; İbn Kesir Tefsiri, 8/9: Hadid Suresi 4. Ayet)

 

 

Soru: Cevşen Duası’nın, Peygamber Efendimiz'e Bedir Savaşında Cebrail(as) tarafından verildiğine dair bir hadis var mı?
 
Cevap (Serkan Demir): Sözlükte "bir tür zırh, savaş elbisesi" anlamına gelen cevşen kelimesi Hz. Peygamber'e isnat edilip Cevşen-i Kebîr ve Cevşen-i Sagir  diye bilinen, metinleri birbirinden farklı iki duanın ortak adıdır. Cevşen-i Kebîr. diğerine nisbetle çok daha meşhur olup "Cevşen" denilince genellikle bu dua akla gelir.
 
Muhtevasının güzelliği, ifadelerinin akıcılığı ve okunduğunda elde edilebilecek dünyevî ve uhrevî iyi sonuçlara dair inaçlar sebebiyle bu dua ülkemizde de ilgiyle karşılanmıştır. Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî, tarikata dair birçok evrâd ve ezkârı derlediği Mecmûcatü'I-ahzâb adlı eserinde bu duayı nakletmiş, daha sonra özellikle Risâle-i Nûr cemaati tarafından müstakil olarak birçok defa basılmış ve Türkçe'ye de tercümeleri yapılmıştır.
 
Cevşen-i Kebîr, bir kısmı naslarda yer alan, mâna ve muhteva bakımından bir sakınca bulunmayan kelime ve cümlelerle münâcât ve niyazlardan ibaret bir metin olup bu tür metinlerle duada bulunmak, dinî hayat bakımından tavsiyeye şayan bir davranış olarak görülür. Ancak Cevşen-i Kebîr diye bilinen ve Mûsâ el-Kâzım'dan itibaren imamlar yoluyla Hz. Peygamber'e nisbet edilmiş bir hadis olarak rivayet edilen yaklaşık on beş sayfalık metnin sahih olması mümkün görünmemektedir ve sahih kaynaklarımızda bu rivayet geçmemektedir.
 
Kaynak: Diyanet İslam Ansiklopedisi, "Cevşen" Maddesi 

 

Sorularla Peygamber

Sorularla Peygamberimiz bölümü, okuyucularımızın Allah Rasûlü hakkında merak ettikleri her konuda sorularının cevaplandırılması amacıyla uzun zamandır hizmet vermeye devam ediyor.

Hz. Peygamber hakkında merak ettiğiniz her şeyi siz de info@sonpeygamber.info adresine iletebilir, sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Sorularınız bir hafta içerisinde cevaplandırılacaktır.

 

 

Yorumlar

 
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapmak için tıklayın.