Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Dr. Hilal Kazan'dan Zarif Bir Esma-i Nebî Hattı Daha

25 Eylül 2009 Cuma Hz. Muhammed / Kimdir


Geçtiğimiz haftalarda Dr. Hilal Kazan'ın Esma-i Nebî hattını sizlere sunmuştuk.


Bu hafta ise Hilal Kazan'ın sülüs nesih yazı biçimiyle kaleme alınmış yeni bir Esma-i Nebî levhasını sizlerle buluşturuyoruz.


Kaynaklarda Hz. Peygamber'in 200'den fazla ismi mevcuttur. Hattat  Hilal Kazan bu  isimlerden Esma-i Hüsna  tarzında levha formuna uyan 102 tanesini  seçerek orijinal  bir  konsept  oluşturdu. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız eserinden sonra bu levha da ilk defa Sonpeygamber.info'da yayınlanıyor.


Tablodaki tezhib ise Hatice Algun'a ait.


Levhanın hemen altında ayrıca Esma-i Nebî'nin Latin harfleriyle okunuş biçimlerini de bulabilirsiniz.

Image
 Tâ-hâ  Âkib Hâşir  Mâh  Vahid Ahyad  Mahmûd   Hâmid Ahmed
 Kayyim   Rasûlü'r- rahmet Nebi  Rasûl   Seyyid   Tayyib   Mutahhar  Tâhir  Yâ-sin 
 Safiyyullâh   Habibullâh Abdullâh   Müzzemmil   Müddessir  İklîl  Kâmil  Mukaffi  Muktef
 Şehîr  Ma'lûm  Mansûr  Nâsir  Müzekkir  Müneccîn  Muhyî  Hâtemü'l-   enbiyâ Neciyyullâh
 Hüden  Misbâh   Sirâc  Münzîr  Nezîr  Mübeşşir   Beşîr  Meşhûd  Şâhid
 Mükerrem   Me'mûn  Emîn  Hafiy  Mucâb  Med'uv  Dâin  Münîr  Mehdi(Muhdi)
 Gays  Gavs  Buşrâ  Mutî'  Mutâ'  Zû-hurmet  Zû-kuvvet  Müemmel   Mekîn
 Muhtâr  Ümmi  Munteka  Müctebâ  Mustafâ  Seyfullâh  Urvetun- vüska  Ni'metullâh  Gıyâs
 Berr  Sıdk  Musaddik   Sâdik  Muslih  Sâlih  Şefî'  Müşeffa'  Ecîr 
 Kâfin  Mukaddes  Şefîk  Kefîl  Mütevekkil   Vekîl  Nasîh  Vecîd  Meberr
 Hâdin  Sâik  Sâbik  Mevsul  Vâsil  Şâfin  Mübelliğ  Müktef  Bâliğ
             Mufaddal   Fâdil  Mühdin


Sallallâhu aleyhi vesellem. Ketebethü`l fakîre Hilâl. Tilmîzetü Çelebî. Gufire Zünûbuhümâ. H. 1429 [M. 2008]