Kitaplık

 

Örneklerle Hz. PeygamberGörsel teknolojinin çok yoğun bir biçimde dünyayı kuşattığı asrımızda, model alma biçimlerinin ve model alınan nesnelerin de çok yoğun bir biçimde arttığı aşikârdır. Özellikle görsel teknolojiyi çok yoğun bir biçimde ve bilinçsizce kullanan gençlerin..


devamını oku 16 Mart 2010 Salı

İdeal Ailenin İpuçları ve Hz. Peygamber'in Aile Yaşantısıİyi bir aile yapısının nasıl olması gerektiği, aile içi ilişkilerin ideal düzlemde nasıl kurulmasının icap ettiği gibi birtakım sorular ve sorunlar her dönemde olduğu gibi günümüzde de ön plana çıkmaktadır.


devamını oku 10 Mart 2010 Çarşamba

Hangi Muhammed (sav)

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info


Hz. Peygamber, her çağda tüm Müslümanlar için hem örnek bir insan modeli hem de bir muhabbet kapısı olagelmiştir. Bu "herkes tarafından sahiplenilme" durumu ise zamanla birbirinden çok farklı..


devamını oku 20 Şubat 2010 Cumartesi

18. Yüzyıl Sonunda Medine-i Münevvere

Osmanlı kütüphanelerinin, günümüzde dahi henüz keşfedilmemiş kültür hazineleriyle dolu olduğu, araştırmacılar ve uzmanlar tarafından sık sık dile getirilen bir durum. Eski harfli metinlerin tamamının Latin harflerine aktarılmasının mümkün olmaması, pek çok eserin kütüphane raflarında..
devamını oku 20 Şubat 2010 Cumartesi

Hz. Peygamber ve Evrensel Mesajı

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel
Hz. Peygamber'in hayatı, kişiliği ve mesajı hakkında yapılan bütün çalışmalar O'nu anlama ve tanıtma misyonu yüklenmiş olan önemli eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada -sayısı ve maksadı belli olan bazı çalışmalar göz ardı edilecek olursa- ..
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

O'nun Duasına Amin Demek

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel


Yaratılmışların en şereflisi olan insan, bu özelliğiyle diğer varlıklar arasında hususi bir konuma sahip olmanın yanında hususi sorumluluklara da sahiptir. Bu sorumluluklar, en genel ifadelerle hayat, çevre ve olaylar karşısında duyarlı olmak,bu duyarlılığın neticesinde...


devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

"Yaşayan Kur'ân"

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel


Hz. Peygamber'in vasıflarını, şahsiyetini ve tebliğ faaliyetlerini anlatan ve Hz. Peygamber'i tanımada, tanıtmada, davetinin ve O'na olan sevginin nesiller boyunca kesintiye uğramadan bugüne kadar ulaşmasında çok önemli hizmetler gören birçok biyografik..


devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Mevleviliğin Kaynakları ve Mesnevi'de Hz. Peygamber

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel


Mevlevilik Algısının Restorasyonu
Mevlevilik, Anadolu coğrafyasında ortaya çıkan ve Müslüman dünyada asırlar boyunca felsefeden sanata, tasavvuftan gündelik yaşama kadar birçok alanda yoğun etkileri bulunan bir ekol görünümündedir.


devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Modern Bir Bakış Açısıyla Hz. Peygamber ve Dönemi

İslam tarihi boyunca Hz. Peygamber'in yaşantısını konu alan sîret, siyer, meğâzi türünde pek çok kitap yazılagelmiştir. Bu kitaplarda öne çıkarılan veya anlatılan vakalar da genellikle herkesin malumu olan vakalardır. Fakat üslup, bakış açısı, konuyu ele alış tarzı gibi hususiyetler..
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Günümüz Hadis Çalışmalarının Problemleri Üzerine Bir Eser

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel


Yaklaşık bir asırlık bir zaman dilimini kapsayan, İslamî ilimlerin modern metotlarla yeniden şekillenmesi süreci İslam coğrafyasında çeşitli tavır alışları da beraberinde getirdi. Bir kısım Müslüman ilahiyatçı..


devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Mekke'ye Giden Yolda Bir İslam Âlimi: Muhammed Esed

Muhammed Esed (Leopold Weiss) 1900 yılında Polonya'da Yahudi alimler yetiştirmiş bir ailede dünyaya geldi. Ailede erkek çocukların birer haham olarak yetiştirilme geleneği hakim olduğu için sıkı bir dinî eğitim aldı. Aldığı eğitim sayesinde Aramice ve İbranice'yi çok iyi öğrenmişti ve bu sayede Tevrat'ı orijinal dilinde inceledi.

devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Bir Hz. Peygamber Biyografisi: Peygamberimiz'in Şemâili

Hadis, siyer, meğâzi ve delâil ile birlikte Hz. Peygamber'i doğrudan konu edinen ilim dallarından birisi olan şemâil, O'nun beşerî yönlerine dair bilgileri içermektedir. Bu yönüyle şemâilin Hz. Peygamber'in davranış şekilleri ve yaşama üslubuna dair bilgileri sunmak suretiyle O'nun başta müminler olmak üzere..

devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Hz. Peygamber'e Sorulan Soruların Kur'an'daki Cevapları

Sonpeygamber.info / Kitaplık / Sonpeygamber.info-Özel


Konulu Kur'an tefsiri çalışmalarının sayı ve nitelik bakımından artış göstermeye başladığı günümüzde bu duruma paralel olarak özgün araştırmaların da ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda Kadir Canatan tarafından kaleme alınıp Beyan Yayınları'nca basılan ve Hz. Peygamber'in yaşadığı devirde kendisine sorulan on üç soruya Kur'an'da verilen cevapları...


devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Farklı Bir Kalemden Siyer

Celaleddin Vatandaş, Pınar Yayınları, 2008
Üç aylar boyunca her hafta bir siyer kitabını incelediğimiz köşemizin bu haftaki konusu Celaleddin Vatandaş'ın Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı ve İslam Daveti adlı eseri. Türkçede kaleme alınan siyer kitapları arasında son yıllarda öne çıkan eser Hz. Peygamber'in siretini Mekke ve Medine Dönemi olmak üzere iki ana başlık altında inceliyor.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar

Farklı Bir Siyer Denemesi: Er-Rasul

Said Havva, Yenda Yayınları
İnsan, ancak Allah'ı gereği gibi tanıdığı zaman, O'nun emirlerine sarılır. Allah'ın önemli görev için seçip, yükümlü kıldığı Rasûl'unu tanımak suretiyle kulluk görevi hakkıyla gerçekleştirilebilir. Allah'ın yaratılıştaki hikmeti gereği, elçiler gönderilmiş, insanlara emirlerini tek tek değil, elçileri aracılığıyla duyurmuştur.
devamını oku 13 Aralık 2009 Pazar