Kültür Sanat

 

Gâyelerin Gâyesi

Kültür Sanat / Edebiyat / Necip Fazıl Kısakürek


Gâyelerin gâyesinin mukaddes sancağını taşıyan Peygamberler Peygamberi, madde planındaki gazalariyle, sonsuzluk âlemine, ölmüşken ölmeyenleri; ruh planındaki Ekber Cihad ile de, ölmemişken ölenleri sevk etmeye memurdurlar. Büyük; kul çapında her büyüğün yanında..


devamını oku 26 Nisan 2011 Salı

Efendim

Kültür Sanat / Edebiyat / Cahit Zarifoğlu


Modern Türk şiirinin klas isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nun şimdiye dek pek de göze çarpmayan ve türün örnekleri arasında fazla zikredilmeyen naati…


devamını oku 1 Mart 2010 Pazartesi

Filistin: Peygamber Soyunun Ebedî Mülkü

Kültür Sanat / Tarih / Editör
Tarih göstermiştir ki Tevrat’ın da haber verdiği üzere “Tanrı’nın vaadi” olan Filistin toprakları gerçekten de Hz. İbrahim’in zürriyetine nasip olmuştur. Ancak onun İshak soyuna değil; Hz. Muhammed (sav)’in de mensup olduğu İsmail koluna.
devamını oku 29 Ocak 2010 Cuma

Sınırları Aşmak, İmajlar Yaratmak

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / H. Hümeyra Şahin


İslam Peygamberini görmeyi ahirete erteleyen bir mümin için perdeye gölgesi düşen imajlar can sıkıcı, hatta çoğu zaman sevimsizdir. Zira resmin sığ çizgileri Müslümanların geniş muhayyilesinde yaşayan Peygamberi sıradanlaştırmaktadır.


devamını oku 29 Ocak 2010 Cuma

Kerbela Şehitleri İstanbul'da Yüzyıllardır Burada Anılıyor

Kültür Sanat / Tarih / Editör


Muharrem, hicrî yılın ilk ayı olmasının yanı sıra onuncu günü Aşura dolayısıyla da İslam dünyası ve Müslümanlar için farklı anlamlara sahip olan bir ay. Tarihsel planda Aşura gününe farklı dinlerce öteden beri çeşitli anlamlar yüklenmekteydi.


devamını oku 20 Ocak 2010 Çarşamba

Annesi Hz. Amine'nin Hz. Peygamber'e Son Sözleri"Ey mübarek çocuk! Ey dünyaya bulaşmadan bir konup, sonra uçup  giden güvercin (Abdullah)'ın oğlu! Baban her şeyin sahibi ve her şeyi bilen Allah'ın yardımıyla oklarla kura çekildiği günün sabahı yüz güzel deve karşılığında kurban edilmekten kurtulmuştu. Eğer rüyamda gördüklerim çıkarsa sen bütün insanlığa gönderilecek ve helâlı-haramı öğreteceksin..


devamını oku 11 Aralık 2009 Cuma

Mesnevi Sayfalarında Hadisler -1-

Kültür Sanat / Tasavvuf / Editör


Mevlâna Mesnevî'sinde insanın içsel yolculuğu ile ruhî tekâmülünü ayet ve hadis "telmih"li kıssalarla/hikâyelerle anlatır. Telmihse anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe, bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatıdır. Bu bölümde Mesnevî'deki hadis telmihli hikâyelerin bir kısmını..


devamını oku 11 Aralık 2009 Cuma

Tasavvuf KavramlarıHer ilim ve sanatın kendine has terimleri ve kavramları vardır. Bütün ilim ve sanat dallarında var olan kavramlar, tarihi seyri içinde tasavvuf ilminde de var olmuştur. Diğer İslamî ilimlerde olduğu gibi, tasavvufta kullanılan kavramlar da genellikle Kur'ân ve sünnetten alınmadır. Mutasavvıfların kavramları genellikle iki maksatla kullandıkları belirtilmektedir:


devamını oku 11 Aralık 2009 Cuma

Tasavvuf TarihiTasavvuf İslam kültür ve medeniyetinin dinî, ahlakî ve mistik alandaki önemli unsurlarından biridir. Tasavvufî hayat ve düşüncenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bugünkü şekli ile tasavvuf teriminin delalet ettiği mana ve hükümlerin birçoğu Hz. Peygamber zamanında ve özellikle onun hayatının içinde vardır.


devamını oku 11 Aralık 2009 Cuma

Mevlid ve Musikî

Kültür Sanat / Musiki / Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi


Image Sözlük anlamı olarak "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen "Mevlid", İslâm dünyasında Hz. Peygamberin dünyayı teşriflerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Cenâb-ı Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Peygamberin Veladetleri hakkında İslâm şairleri, âdeta yarış edercesine edebî eserler vücûda getirmişlerdir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Türk Dini Mûsikisinde Hz. Muhammed'i Konu Alan Eserler

Kültür Sanat / Musiki / Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan


Nitelik bakımından sözlü mûsiki ve saz mûsikisi olarak ikiye ayrılan Türk mûsikisinde sözlü mûsiki de kendi içinde a) Dînî mûsiki, b) Dindışı mûsiki ana başlıklarıyla iki ayrı bölümde ele alınmıştır. Bir mûsiki formu (şekli) olarak gelişmesi ve şekillenmesi İslâm dünyasında daha çok Osmanlılar'a mahsus olan ve teması, Allah ve Hz. Muhammed (sav) ile tasavvufî anlayışların çerçevesinde işlenen dînî mûsiki..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Tasavvuf ve Hadis

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz


Genel anlamda mistisizm, insanın dünyaya karşı tavır koymasının ve kendi içindeki hakikati aramasının adıdır. 


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

İlk ve Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)

Kültür Sanat / Tasavvuf / Nuran Döner


ImageKüntü kenzâdan vücûda geldi eşyâ lâcerem

Bâd-ı hubb ile temevvüc itti çün deryâ-yı aşk
Azîz Mahmud Hüdâyî 

devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Muhammedi Muhabbet ve Toplumsal Yansımaları

Kültür Sanat / Tasavvuf / Meryem Uyanık


Image İnsan, dünyadaki konumunu, varoluş amacını sorgulayan bir varlık olması nedeniyle diğer canlılardan ayrılan, özel niteliklere sahip bir varlıktır. İçinde yaşadığı dünyayı anlamlandırırken kendi var oluşunun bu anlam içindeki yerini, kim ve ne olduğunu açıklamaya çalışır. 


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Modern Zamanların Dervişi: Martin Lings

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. Ali Köse


Image12 Mayıs 2005'te kaybettik onu. Bir perşembe gecesiydi. Sufilerin zikir gecesiydi perşembe. O gecede Rabb'ine uyku halinde kavuştu. Martin Lings olarak gelmişti dünyaya, ama Ebubekir Siraceddin olarak terk etmişti. 96 yaşındaydı. Yüzyılın sufisiydi. Ölümünü duyan tüm dünya Müslümanları..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi