Kültür Sanat

 

Mevlânâ ve Sünnet

Kültür Sanat / Tasavvuf / Doç. Dr. Ahmet Yıldırım


ImageMesajı yaşadığı dönemde kalmayıp günümüze kadar ulaşan kültürümüzün önemli şahsiyetlerden birisi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö.672/1273) dir. Yaşadığı dönemden itibaren her geçen gün ona olan ilgi her din ve kesimden artarak devam etmektedir. O, bu ilgiyi insanlığa sunduğu fikir ve düşünceleriyle kazanan ve hak eden şahsiyettir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Eyüp Sabri Paşa'nın Kaleminden Ravza-i Mutahhara Tarihine Yolculuk

Kültür Sanat / Mimari / Editör

 Eyüp Sabri Paşa (v. 1890), Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında yetişen, çalışkan, alim bir deniz paşasıydı. Uzunca bir süre Hicaz'da memuriyette bulunmuştur. Bu görevi esnasında topladığı bilgilerle daha sonra bir dizi eser kaleme almıştır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'deki Ayetler

Kültür Sanat / Mimari / Doç. Dr. Murat Sülün


Başta tarihî yapılar olmak üzere çeşitli sanat eserlerini âyetlerle bezeme geleneği Kur’ân kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Edebiyatta olduğu gibi, sanat eserlerinde de âyet, hadis ve kelâm-ı kibâr iktibas edilmekte ve bu ibarelerin, yapıda mücevher gibi parladığı ve yapıya sanatkarane bir nitelik kazandırıp değer kattığı düşünülmektedir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Mescid-i Nebevî / Ravza-i Mutahhara

Kültür Sanat / Mimari / Dr. Hilal Kazan


Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra önemli ilk icraatlardan biri Medine’de bir mescid inşası olmuştur. Hz. Peygamber tarafından bizzat yaptırılan binalardan biri olma özelliğini taşıyan Mescid-i Nebevî, aynı zamanda Rasûl-i Ekrem’in..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Müslümaların İlk Kıblesi: Mescid-i Aksâ

Kültür Sanat / Mimari / Prof. Dr. Nebi Bozkurt


Müslümanların ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biri. Asil adı Aramice Beth makdeşa, İbranice Beth ha-mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" demektir. İlk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır1.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Kubbetü's Sahra

Kültür Sanat / Mimari / Editör


Kübbetü's Sahra, İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli eserlerindendir. Cami bugünkü şeklini Abdülmelik b. Mervan zamanında almıştır. Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethettiğinde yaptırdığı mescidin yerine inşa edildiği için kimi kaynaklarca Ömer Camii olarak da anılmaktadır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hat Sanatında Hz. Peygamber

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Dr. Hilal Kazan


Arap yazısı, Arapların kuvvetli hafızaya sahip olmaları nedeniyle İslam öncesinde pek fazla kullanılmadığı için gelişmemiştir. Dolayısıyla Arap harflerinin ve yazısının tekamülü İslamiyet'le, Kur’ân’ın nazil olması ve Rasûl-i Ekrem’in katiplerinden her şeyi kayd etmelerini istemesi ile başlamıştır. 


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Bir İlk: Veda Hutbesi Padişah Fermanı Biçiminde YazıldıVeda Hutbesi hat sanatının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Hasan Çelebi tarafından ilk defa divani yazı ve padişah fermanı formatında kaleme alındı. Divani hat Osmanlı döneminde sadece Divan-ı Hümayun'da kullanılan özel bir yazı stili olup, önemli devlet belgeleri ve padişah fermanları divani  hat ile kaleme alınırdı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hilye Nedir?

Kültür Sanat / Klasik Sanatlar / Sonpeygamber.info-Özel


Sözlüklerde anlamı süs ve ziynet olarak karşılanan hilye, İslam sanatlarında Hz. Peygamber'in fiziksel özellikleri ve güzelliğini sade bir dille detaylı biçimde anlatan eserlere verilen genel addır. Asırlar boyunca hilyeler, şemail eserleriyle birlikte Hz. Peygamber'in aziz hatırasını yaşatma..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hattat Ali Hüsrevoğlu'ndan Miraç Hilyesi30 farklı formda hilye çalışmasına imza atarak şimdiden alanında özgün bir konum elde eden ve günümüz hat sanatının önde gelen isimlerinden olan Ali Hüsrevoğlu, bu nefis çalışması Miraç Hilyesi'ni kandil dolayısıyla Sonpeygamber.info okurlarıyla paylaştı.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

İlk Türkçe Siyer Kitabı (Siret'ün-Nebî)

Kültür Sanat / Edebiyat / Yıldıray Kaplan


Siyer, sözlükte "tavır, hareket, hayat tarzı, vaziyet, hal, ahlak" anlamlarına gelmektedir. Zaman içinde sadece Hz. Peygamber'in hayatı anlamında kullanılarak, bu amaçla yazılan eserlere isim olmuştur. Müslümanlar arasında Hz. Muhammed (sav)'in hayatını bütün yönleriyle tespit etmek ihtiyacı, İslam'ın çok erken dönemlerinde ortaya çıkmıştır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

İmam Bûsîrî ve Kasîde-i Bürde

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Mahmut Kaya


Image Hassân ibn Sâbit ve Ka'b ibn Züheyr'den itibaren İslam dünyasında yetişen şairler, deha ve sanatlarının en olgun ürünlerini Hz. Peygamber için yazmış oldukları naat ve kasidelerde ortaya koymuşlardır. Fakat bunlardan bazısının eseri sanat değerinden çok, kazandığı şöhret bakımından diğerlerinden daha şanslı sayılmaktadır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Peygamber ve Gül İmajı

Kültür Sanat / Edebiyat / Prof. Dr. Bilal Kemikli
İnsanın, insana ve maddeye karşı tavır alışını belirleyen bir bütün olarak kültür, toplumsal dokuyu inşa eden, ona maddi ve manevi alanda ruh veren ve onu diğer milletlerden ayıran temel özellikleri ifade eder. Kültür kavramına buradan bakınca, Hz. Peygamber'in, Müslüman topluluklarının kültürel ve toplumsal dokusunu besleyen temel faktörlerden biri olduğu görülür.
devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Antoloji


Image Konu Peygamber olunca sevgi dile gelir, ruh O'na doğru akar. O'nun gibi müstesna bir şahsiyet ancak şiirin soyut diline sığdırılabilir. Zamanla ortak bir dil ve kültür oluşturan, naat ve mevlid geleneğinin günümüze gelen en güzel örnekleri hala müminlerin duygu dünyasında yankı bulmaya devam etmektedir. 


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Peygamber ve Şiir

Kültür Sanat / Edebiyat / Doç. Dr. Kadri Yıldırım


Hz. Peygamber'in şiir hakkındaki görüşünün veciz bir ifadesini O'nun şu hadisinde görmek mümkündür: "Şiir de (normal) söz gibidir; güzeli güzel, çirkini çirkindir." Buna göre bir şiirin iyi veya çirkin sayılmasındaki ölçü, onu meydana getiren kelime ve cümlelerin içerik olarak taşıdıkları anlamdır. Eğer bir şiir topluma doğru yolu gösteriyorsa, maddi ve manevi problemlerinin çözümünde olumlu katkı sağlıyorsa elbette ki bunu makbul şiir kategorisinde düşünmek gerekir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi