Sünnet ve Hadis

 

Rivayet Literatürünün Gelişimi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. M. Fuad Sezgin


Hadis literatürünün gelişimi şu aşamalarda gerçekleşmiştir: a) Kitâbetü'l-hadîs, sahabe ve erken tabiîn döneminde hadislerin sahife ve cüz denen defterlere yazılması. b) Tedvînu'l-hadîs, dağınık olarak kaydedilmiş malzemenin birinci asrın son çeyreği ve ikinci asrın ilk çeyreğinde bir araya getirilmesi.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hadisleri Alma Usûllerinden Sema ve Kıraat

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / M. Nazım Şiraz


Kur'ân-ı Kerim'den sonra İslam'ın ikinci temel kaynağı sünnetin sonraki nesillere doğru ve eksiksiz olarak aktarılması için sahabe ve tabiûnun gösterdiği titizliğe rağmen uydurma rivayetlerin ortaya çıkması, İslam alimlerini bu konuda tedbirler almaya yöneltmiştir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Mevzû Hadisler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir


Hadiseleri olduğundan çok daha farklı bir mahiyette aksettirmek, kendilerine sevgi ve sempati beslenen şahısları aşırı ifadelerle methetmek, insan tabiatının zaaflarından birisidir. Bu tür hareketlerin çoğu zaman maddi ve manevi birtakım hesaplar uğruna yapılmış olması da bu zaafın bir başka tezahürüdür.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hadis İlimleriGelişmesi belli düzeye ulaşmış bulunan ilimler, bazı konularının müstakil araştırmalara konu edilmesi ihtiyacını hissettirir. Hadis ilmi de, bu tür çalışma ihtiyacını birçok sahada hissettiren zengin bir ilimler hazinesidir. Bu yüzden senedle veya metinle ilgili olduklarına bakılmaksızın..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hadis Kaynaklarını Okuma Yöntemi ve Musanniflerin Dili

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Cemal Ağırman


Sünnetin önemini ve dindeki yerini bilmek kadar, sünnet verilerinin günümüze intikalini sağlayan kaynakların genel muhtevasını, tasnif sistemlerini ve ihtiva ettikleri hadislerin güvenilirlik derecesini bilmek de önemlidir. Hadis kaynaklarından doğru yararlanabilmek için..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Klasik Hadis Usûlü ve Çağdaş Hadis Metodolojilerin Değeri ÜzerineHerhangi bir ilim dalı hakkında konuşabilmek için, konuşmanın cereyan edeceği ortak bir dil ve üslup gerektiği gibi, konuların ele alınış tarzının da kendine özgü bir zeminde yürütülmesi gerekir. Esasen, bir ilim dalının usûlü, alimlerin, kendilerine has belirli bir ortak noktada..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hadis ve Hadis ÇeşitleriDinî literatürde hadis, “Hz. Peygamber'in sözü, daha sonra da O'nun söz, fiil ve takrirleri” için kullanılmıştır. Hatta sahabe ve tabiun söz ve fiillerine de -mevkuf ve maktu kayıtlarıyla da olsa- hadis denilmektedir. Bu manada hadis yerine haber kelimesini kullananlar, sahabe ve tabiuna ait söz ve fiiller için eser terimini tahsis edenler de bulunmaktadır. En geniş çerçevesiyle hadis şöyle tarif edilebilir: "Söz, fiil, takrir, yaratılış veya huyla ilgili bir vasıf olarak Hz. Peygamber'e (veya sahabe ve tabiuna) izafe edilen her şeydir."


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Oryantalistlerin Hadis Literatürü Hakkındaki Görüşleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Fatma Kızıl


Hadis literatürünün kaynaklık değeri meselesi, hadis alanı dışında İslam hukuku, İslam tarihi, Kur’ân gibi başka sahalarda eserler veren oryantalistlerin de görüş belirttiği geniş bir mevzudur. Bu nedenle konu, bazı parametreler esas alınarak sınırlandırılmalıdır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hadis Karşıtlığının Gerekçeleri

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Abdullah Aydınlı


Hadis kelimesi, "anlatma, haber verme, anlatılan/haber verilen şey, haber, söz" manasına gelen bir mastar ismidir. Kelime bu geniş sözlük manasından alınarak bazı özel haberler için kullanılmaya başlanmış ve böylece zaman içinde terim manası oluşmuştur. 


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

İnhisarcı Yaklaşımın Sünnetin Anlaşılmasında Ortaya Çıkardığı Problemler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Doç. Dr. Salih Karacabey


Hem dinin temel kaynağı olması, hem de inanan insanın günlük hayatındaki işlevi açısından, anlama faaliyetinin en çok yoğunlaştığı alanlardan biri de sünnettir. Hadis ilimleri çerçevesinde sünnetin anlaşılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildiğinde dil ve muhteva açısından..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Peygamber'in İçtihadı Meselesi

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Dr. Adem Yerinde


Hz. Peygamber’in gerek vahyin direktifleri gerekse kişisel tercihleri doğrultusunda hareket ederek yaşadığı hayat tarzı ve gittiği yola genel manada sünnet denilebilir. Son Peygamber ve insanlık için güzel örnek olan Allah Rasûlü'nün sünnetini, bir anlamda Kur'ân'ın hem evrensel..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Sünnete Bağlılık ''İ'tisam''

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler


“Sünnete bağlılık”, İslamî literatürde “el-i’tisam bi’s-sünne” şeklinde ifade edilir. İ’tisam kelimesinin sözlükte, sarılmak, bağlanmak, yapışmak, sığınmak, güvenmek, dayanmak, güç almak, kuvvetlenmek, yardım istemek, korunmak, kaçınmak anlamları bulunmaktadır.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Yrd. Doç. Dr. Aynur Uraler


İslam dininde, başlangıçtan itibaren Kur'ân ve sünnet ayrılmaz iki kaynak kabul edilmiş, uygulamada birlikte esas alınmıştır. Çok sayıdaki âyet ve hadis, sünnetin vahiyle doğrudan irtibatı bulunduğunu, kaynağının vahiy olduğunu, Hz. Peygamber'in sünnetin bilgisini vahiy yoluyla..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Bağlayıcılık Bakımından Rasûlullah'ın Davranışları

Hz. Muhammed / Sünnet ve Hadis / Prof. Dr. Hayrettin Karaman


Peygamberler, insanın akıl ve duyu organlarıyla ulaşamayacağı Allah, ruh, yaratılış, ölümden sonraki ebedî hayat gibi alanlarda insanoğluna vahye dayalı olarak bilgi vermiş ve onları aydınlatmışlardır, (Bakara 2/151). İnsanlara Allah katından bilgi getirmek yanında onlara örnek olma ve eğitme görevi ile de yükümlü olduklarından insanlar arasından seçilmişler, insanüstü fevkaladelikler taşımamışlardır, (İsra 17/95).


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Sünnetin BütünlüğüDünyada İslam tebliğine muhatap insanlar muhtelif bakımlardan çeşitlilik göstermektedir. Her kesimin, zamanın gereklerine göre hayatta kendilerine örnek olacak bir rehbere ihtiyaç duymaları normaldir. Bu yüzden farklı toplum..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi