Tasavvuf

 

Mevlânâ'nın Hz. Muhammed (sav)'e Sevgisi ve Bağlılığı

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu


Mevlânâ Celâleddin Rûmî Hz. Peygambere candan bağlıdır. Mevlânâ’nın, Hz. Muhammed (sav)’e olan derin sevgi, saygı ve bağlılığı şu nedenlere dayanmaktadır: İsminin ve hatırının büyüklüğü. Üstün,  değerli, saygın ve etkileyici kişiliği. Güzel ahlâkı, ilâhî ihsan ve ikrama nail olması, taşıdığı büyük misyon ve mesajının evrenselliği. 


devamını oku 26 Haziran 2018 Salı

Mesnevi Sayfalarında Hadisler -1-

Kültür Sanat / Tasavvuf / Editör


Mevlâna Mesnevî'sinde insanın içsel yolculuğu ile ruhî tekâmülünü ayet ve hadis "telmih"li kıssalarla/hikâyelerle anlatır. Telmihse anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe, bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb.ni hatırlatma sanatıdır. Bu bölümde Mesnevî'deki hadis telmihli hikâyelerin bir kısmını..


devamını oku 11 Aralık 2009 Cuma

Tasavvuf KavramlarıHer ilim ve sanatın kendine has terimleri ve kavramları vardır. Bütün ilim ve sanat dallarında var olan kavramlar, tarihi seyri içinde tasavvuf ilminde de var olmuştur. Diğer İslamî ilimlerde olduğu gibi, tasavvufta kullanılan kavramlar da genellikle Kur'ân ve sünnetten alınmadır. Mutasavvıfların kavramları genellikle iki maksatla kullandıkları belirtilmektedir:


devamını oku 11 Aralık 2009 Cuma

Tasavvuf TarihiTasavvuf İslam kültür ve medeniyetinin dinî, ahlakî ve mistik alandaki önemli unsurlarından biridir. Tasavvufî hayat ve düşüncenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bugünkü şekli ile tasavvuf teriminin delalet ettiği mana ve hükümlerin birçoğu Hz. Peygamber zamanında ve özellikle onun hayatının içinde vardır.


devamını oku 11 Aralık 2009 Cuma

Tasavvuf ve Hadis

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz


Genel anlamda mistisizm, insanın dünyaya karşı tavır koymasının ve kendi içindeki hakikati aramasının adıdır. 


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

İlk ve Son Peygamber Hz. Muhammed (sav)

Kültür Sanat / Tasavvuf / Nuran Döner


ImageKüntü kenzâdan vücûda geldi eşyâ lâcerem

Bâd-ı hubb ile temevvüc itti çün deryâ-yı aşk
Azîz Mahmud Hüdâyî 

devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Muhammedi Muhabbet ve Toplumsal Yansımaları

Kültür Sanat / Tasavvuf / Meryem Uyanık


Image İnsan, dünyadaki konumunu, varoluş amacını sorgulayan bir varlık olması nedeniyle diğer canlılardan ayrılan, özel niteliklere sahip bir varlıktır. İçinde yaşadığı dünyayı anlamlandırırken kendi var oluşunun bu anlam içindeki yerini, kim ve ne olduğunu açıklamaya çalışır. 


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Modern Zamanların Dervişi: Martin Lings

Kültür Sanat / Tasavvuf / Prof. Dr. Ali Köse


Image12 Mayıs 2005'te kaybettik onu. Bir perşembe gecesiydi. Sufilerin zikir gecesiydi perşembe. O gecede Rabb'ine uyku halinde kavuştu. Martin Lings olarak gelmişti dünyaya, ama Ebubekir Siraceddin olarak terk etmişti. 96 yaşındaydı. Yüzyılın sufisiydi. Ölümünü duyan tüm dünya Müslümanları..


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Mevlânâ ve Sünnet

Kültür Sanat / Tasavvuf / Doç. Dr. Ahmet Yıldırım


ImageMesajı yaşadığı dönemde kalmayıp günümüze kadar ulaşan kültürümüzün önemli şahsiyetlerden birisi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö.672/1273) dir. Yaşadığı dönemden itibaren her geçen gün ona olan ilgi her din ve kesimden artarak devam etmektedir. O, bu ilgiyi insanlığa sunduğu fikir ve düşünceleriyle kazanan ve hak eden şahsiyettir.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi