Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

İmam Mâlik’e Dair Değerli Bir Çalışma

16 Haziran 2022 Perşembe Sonpeygamber.info / Güncel


Dört büyük mezhepten biri olan Mâliki mezhebinin kurucusu, muhaddis ve müçtehit İmam Mâlik’in (Malik bin Enes) bilinen en önemli eseri Muvatta’, muhaddisin sahih rivayetleri derlediği eseridir. Muvatta’, yöntemi ve muhtevası itibariyle hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde İslami ilimler alanında yapılan çalışmaları doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkilemiştir.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Rahile Kızılkaya Yılmaz’ın editörlüğünde hazırlanan “İmam Mâlik: Muvatta’ı, Talebeleri ve Erken Döneme Tesiri Hakkında Tetkikler” başlıklı çalışma İLEM Yayınları etiketiyle okuyucuların istifadesine sunuldu. Kitap, İmam Malik’i ve eserini anlamak, onu konu edinen çalışmaları farklı disiplinlerden araştırmacılar ile tahlil etmek üzere İlmi Etütler Derneği bünyesinde 2016 yılında başlatılan atölye çalışmasının çıktılarından biri.

Kitapta İmam Malik ve eseri Muvatta’nın, farklı disiplinlerden araştırmacıların farklı açılardan ele aldığı altı metin yer alıyor. Çalışmanın önemli bir özelliği ise yabancı literatürde neredeyse her alana konu edilerek çalışılabilen müellif ve eserinin, Türkçe literatürde bu perspektiften ele alan ilk çalışma olması. Bu açıdan mevcut literatürdeki boşluğu doldurmayı hedefleyen kitap, İslami ilimlerin erken dönemine dair yapılacak olan disiplinlerarası çalışmalara yol gösterici olması bakımından da oldukça önemli.

Üç bölümden oluşan kitaba katkı bulunan isimler ve yazıları ise şöyle: 

Şeymanur Keçeli Göktay - İbnü’l Faradî’nin Târîhu Ulemâi’l-Endelüs Adlı Eserinden Hareketle Muvatta’ Ravileri Hakkında Bazı Değerlendirmeler

Ayşe Nur Duman - Muvatta’ın Erken Döneme Tarihlendirilmesinde Biyografik Delillerin Rolü

Abdülbaki Durmaz - Muvatta’ın Bâb Başlıklarının Tahlili

Sümeyye Onuk Demirci - Muvatta’daki Fukahâ-i Seb’a Rivayetleri

Fatma Yıldız - Hicri İkinci Asır Münekkitlerinin Cehaletle İlgili Kullanımları: İmam Mâlik Örneği

Rahile Kızılkaya Yılmaz - İmam Şafiî’nin er-Risâle’de İmam Mâlik’ten Naklettiği Rivayetler