Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

"Yaşayan Kur'ân"

13 Aralık 2009 Pazar Sonpeygamber.info / Kitaplık

Ali Akyüz'ün, birkaç ayetle temellendirilmeye çalışılan sünnetin hüccet olup olmadığı sorununu tartışmaktansa Hz. Peygamber'in şahsiyetini Kur'ân'ın bütününü göz önünde tutarak inceleme gayretinde ve tercihinde olduğu görülmektedir.

ImageHz. Peygamber'in vasıflarını, şahsiyetini ve tebliğ faaliyetlerini anlatan ve Hz. Peygamber'i tanımada, tanıtmada, davetinin ve O'na olan sevginin nesiller boyunca kesintiye uğramadan bugüne kadar ulaşmasında çok önemli hizmetler gören birçok biyografik eser İslam'ın ilk devirlerinden beri yazılagelmiştir. Bu eserlerin genel özelliğini ise daha çok tarihî vakalara, hadislere ve Hz. Peygamber hakkında ilk devir Müslümanlarının anlatılarına dayanmaları oluşturmaktadır. Hz. Peygamber'i Kur'ân-ı Kerim'de anlatılan vasıflarıyla inceleyen ve Allah'ın Kelamı ile Rasulü arasındaki istikamet ve tavır birlikteliğini göstermeyi amaçlayan bir çalışmaya ise bu büyük literatürün içinde çok fazla rastlanılamamaktadır. Prof. Dr. Ali Akyüz'ün, Hz. Peygamber'i beşerî kaynakların dışında, yalnızca ilahi bir kaynak olan Kur'ân vasıtasıyla tanımaya ve tanıtmaya çalışan eseri Yaşayan Kur'ân Hazreti Peygamber, bu boşluğu dolduran önemli bir çalışma görünümündedir.

Prof. Dr. Ali Akyüz bu eserinde, Hz. Peygamber'in vasıflarını misyon, vizyon ve aksiyon şeklindeki üç genel başlık altında tasnif etmektedir. Bu başlıkların içeriğini ise Kur'ân'da özellikle "De ki:" ibaresiyle Hz. Peygamber'in muhatap alındığı veya doğrudan Hz. Peygamber'in vasıflarının anlatıldığı ayetler oluşturmaktadır. Yazar, Kur'ân'daki bu üslubun Hz. Peygamber'in şahsıyla Allah Kelamı'nın bütünleşmesinin en büyük delili olduğunu vurgulamaktadır.

Öte yandan Kur'ân'ın çerçevesini çizdiği mü'min tipinin, Hz. Peygamber'in vasıflarıyla birebir örtüştüğünün de altını çizmektedir. Bu noktada Ali Akyüz'ün, birkaç ayetle temellendirilmeye çalışılan sünnetin hüccet olup olmadığı sorununu tartışmaktansa Hz. Peygamber'in şahsiyetini Kur'ân'ın bütününü göz önünde tutarak inceleme gayretinde ve tercihinde olduğu görülmektedir.

Yaşayan Kur'ân Hazreti Peygamber'in en dikkat çeken özelliği Hz. Peygamber'i beşerî kaynaklardan uzak durup yalnızca Kur'ân'ı merkeze alarak tavsif etme çabasıdır.

Yazar, esere yazdığı önsözde tarih boyunca Hz. Peygamber'i anlatan çalışmaların gördüğü hizmetin hakkını teslim etmekle birlikte, beşerî kaynaklara dayanan bu eserlerin O'nu ölçüsüz bir biçimde övme veya sıradan bir beşer pozisyonunda gösterme gibi iki büyük risk taşıdığını ifade etmektedir.

Yazar, esere yazdığı önsözde tarih boyunca Hz. Peygamber'i anlatan çalışmaların gördüğü hizmetin hakkını teslim etmekle birlikte, beşerî kaynaklara dayanan bu eserlerin O'nu ölçüsüz bir biçimde övme veya sıradan bir beşer pozisyonunda gösterme gibi iki büyük risk taşıdığını ifade etmektedir. Bununla birlikte Kur'ân tarafından anlatıldığı şekliyle ve Kur'ân'ı merkeze alarak Hz. Peygamber'i tanımanın ise daha ölçülü ve doğru bir Hz. Peygamber portresinin ortaya çıkmasına yardım edeceğini vurgulamaktadır.

Kitabın bir diğer özelliği ise Hz. Peygamber'in "örnek insan" vasıflarıyla öne çıkarılması ve Kur'ân'ın çizdiği Hz. Peygamber portresinin bütün insanlık için geçerli olan vasıflarla şekillendiğinin vurgulanmasıdır. Bu noktada yazarın, kitabın her bölümünde konuya dair ayetlerin sıralanmasından önce vurguladığı gibi Kur'ân'da Hz. Peygamber'e hitap eden bu ayetler aslında herkese ifade ve davranış yükümlülüğü getiren ayetler olarak değerlendirilmelidir.

Kitaptaki önemli bir yöntemsel tavır da tasnif edilen vasıfların içeriğini oluşturan ayetlerin, nüzul sırası gözetilerek sıralanmış olmasıdır. Bu yöntem Allah'ın, bahsi geçen konularda Rasulü'nü nasıl bir şekilde yetiştirdiğinin adım adım incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Kitabın dikkat çeken bir özelliği de yazarın, Hz. Peygamber'e olan sevgisindeki samimiyetin kitabın üslubuna da yansımış olmasıdır. Prof. Dr. Ali Akyüz, eserinde daha ziyade Kur'ân ayetlerini alıntılama ve tabiri caizse Kur'ân'ın, Hz. Peygamber'i anlatmasına imkan tanıma yolunu seçmişse de başlıkların genel çerçevesinin çizildiği telif kısımlarda bu samimi üslup kendisini göstermektedir.

Özetle, Yaşayan Kur'ân Hazreti Peygamber'in Hz. Peygamber'le Kur'ân'ın nasıl bütünleştiğini, "Ben bir kulumu seversem onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, söyleyen dili olurum" ifadesinin Hz. Peygamber'in şahsında nasıl en mükemmel biçimde vücut bulduğunu gösterme çabasında olan ve samimi bir Hz. Peygamber sevgisinin yönlendirmesiyle kaleme alınmış bir eser olduğunun altını çizmek gerekmektedir.


Kitabın Künyesi:

Adı: Yaşayan Kur'ân Hazreti Peygamber 

Yazar: Prof. Dr. Ali Akyüz

Yayınevi: Ensar Neşriyat

Yayın Yılı: 2005

Sayfa: 472