Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Bir Tarihçinin Gözünden Hz. Peygamber

25 Kasım 2013 Pazartesi Sonpeygamber.info / Kitaplık


Bir 19. Yüzyıl tarihçisinin kaleminden Hz. Peygamber’i okumak, bir devrin peygamber algısına yazarın nazarında göz atmak demek bir nevi… Osmanlı Devleti’nin siyasi, idari, kültürel ve ilmi alanlarında etkili olmuş önemli devlet adamlarından birinden, Ahmet Cevdet Paşa’dan bahsediyoruz. Kendisi müverrih sıfatıyla İslam hukukundan İslam tarihine kadar birçok alanda eser kaleme alarak, gelenekçi Türk-İslam kültürü ile yenilikçi Batı arasında senteze varmaya çalışmıştır.

Eserlerinde Batı taklitçiliğine ve maddeci felsefeye kat’i suretle karşı çıkarak siyer alanında verdiği eserlerle de Hz. Peygamber’in ışığında devrinin insanlarını da İslam çerçevesinde aydınlatmayı başarmıştır.

Ahmet Cevdet Paşa’nın şüphesiz bu alanda en çok okunan eserlerinden birisi de “Peygamberler Tarihi ve Hz. Muhammed’in Hayatı” adlı kitabıdır.

Kitapta Hz. Peygamber’e peygamberlik vazifesinin verilişini şöyle anlatıyor:

“Fahr-i Alem Muhammed (sav) Hazretleri’ne kırk yaşında iken nübüvvet verildi ve kırk üç yaşında iken risalet geldi. Nübüvveti, rüya-yı sadıka ile başlayıp altı ay kadar rüyasında her ne görürse olduğu gibi ortaya çıktı.
O sırada bir köşeye çekilip yalnız kalmayı severdi. Hira Dağı’na gider, oradaki bir mağarada tek başına ibadet ederdi. İşte o zaman Cebrail (as) gelip kendisine göründü, şu anlama gelen Kur’an ayetlerini getirdi:
Yaradan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı alaktan yarattı. Oku! Senin Rabb’in en cömert olanıdır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alak, 1-5)”

Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm Dr. Zekeriya Akman’ın önsözüyle başlıyor. Ahmet Cevdet Paşa’nın tarihçi sıfatı ile devlet-i aliyyede önemli bir yere sahip olduğundan, İslam hukuku alanındaki eseri Mecelle ve döneminin Osmanlı Tarihi üzerine yazdığı Tarih-i Cevdet adlı eserine kadar hayatı ve vasıfları hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

Ardından kronolojik sıraya göre Hz. Âdem (as), Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as), Hz. Süleyman (as) başta olmak üzere Hz. İsa (as)’ya kadar gönderilen peygamberler içinde yirmi dört tanesinin hayatına kısaca ışık tutuyor. Peygamberlerin gönderildiği toplumlar, kavimlerin yok oluşlarını ve peygamberlerin mucizelerini Ahmet Cevdet Paşa’nın kaleminden okuyabiliyoruz.

Kitabın ikinci bölümü ise tamamen Hz. Peygamber’e ayrılmış. Bu bölümde kapsamlı bir şekilde Hz. Muhammed (sav) doğmadan önce meydana gelen olaylar, O’nun doğumu, peygamberliği, Miraç’ı, savaşları, hicreti, ailesi ve ashabı hakkında bilgiler veriyor.

Kitapta Hz. Peygamber'in aile ve ashabıyla ilgili detaylı betimlemeler de görüyoruz. Ahmet Cevdet Paşa'nın üslubunun da tarihçiliği kadar zengin olduğuna şahit oluyoruz. Yazarın kitaptaki değerlendirmelerinin başarısı üzerine Önsöz’de Dr. Zekeriya Akman’ın şu sözlerini okumamız kâfi geliyor aslında;

“Ahmet Cevdet Paşa tarihe dair eserlerinde kaynakları titizlikle değerlendirmiş ve bazılarını eleştirmiştir. Olaylarında sadece cereyan ediş şekillerini anlatmamış, aralarındaki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya koyarak değerlendirmiştir.”

19. yüzyıl Osmanlı’sında başta Hz. Peygamber olmak üzere diğer peygamberlerin örnek hayatlarına müverrih kimliğiyle ışık tutan Ahmet Cevdet Paşa’nın Peygamberler Tarihi ve Hz. Muhammed’in Hayatı adlı bu kitabını, Dr. Zekeriya Akman’ın güncellemesiyle okumak isteyenlere tavsiye ediyoruz.