Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Ödül Sahipleriyle VII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışmasını KonuştukMeridyen Derneği tarafından 2007 yılında kurulan ve  Hz. Peygamber hakkındaki akademik birikimin topluma taşınması konusunda bir köprü olma misyonuyla hareket eden Sonpeygamber.info, uzun vadeli bir projeyi hayata geçirdi. Hadis ve Sîret alanlarında ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalara destek sağlamak amacıyla periyodik olarak düzenlenmesi planlanan “Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması”nın bu yıl yedincisi gerçekleştirildi. VII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışmasına makale, yüksek lisans ve doktora kategorilerinde başvuran adayların eserleri, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Yavuz Ünal, Prof. Dr. Ahmet Yücel, Prof Dr. Âdem Apak ve Prof. Dr. Tahsin Görgün gibi alanlarında otorite isimlerden oluşan bir jüri heyeti tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu.

Başarılı bulunan araştırmacılara ödülleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle 16 Aralık 2017 günü Haliç Kongre Merkezi'nde takdim edildi. Yoğun bir katılımın olduğu bu yılki yarışmada ödül alan isimler ve eserleri şöyle:

VII. Hadis ve Siret Araştırmaları Yarışmasının Makale dalında birincilik ödülü jüri tarafından iki isim arasında paylaştırıldı. “Hanefîler’in Mukaddime Temelli Hadis Usulü Literatürüne Katkısı” başlıklı çalışmasıyla Zübeyde Özben ve “Sahâbe Yorumunun Mutlaklaşması: Huzeyme’nin Şahitliği Örneği” konulu çalışmasıyla Abdulvahap Özsoy Birincilik ödülüne layık görüldü. Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışmasının Yüksek Lisans kategorisinde, “Vahyin Başlangıcıyla İlgili Siyer Kaynaklarındaki Rivayetlerin Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans teziyle Şükran Adıgüzel jüri tarafından ödüle lâyık görüldü. “Belagat Açısından Buhârî ve Müslim'de Mecaz İçeren Hadisler” başlıklı çalışmasıyla Duran Ekizer ve “Hadis ve Tarih Metodolojilerinin Karşılaştırılması: Hicret Rivayetleri Örneği” konulu teziyle Fuat İstemi, Doktora kategorisinde mansiyon ödülünü paylaşan isimler oldu. “Modern Hadis Tartışmaları Bağlamında Muvatta'daki Mürsel Rivâyetler” başlıklı teziyle Rahile Kızılkaya Yılmaz, Doktora Kategorisinde Birincilik ödülünün sahibi oldu.

VII. Hadis ve Sîret Araştırmaları Yarışması’nda ödül alan yarışmacılarla Hadis ve Siret Araştırmaları Ödülleri’ni, neden bu alanı seçtiklerini, kendi tecrübelerini ve bu sahalarda yapılan çalışmaların nitelik düzeyinin artması için neler yapılabileceğini konuştuk.

"Hadisler, İslam Düşüncesinin İkinci Temel Kaynağıdır"

Doktora kategorisinde Birincilik ödülü alan Rahile Kızılkaya Yılmaz seçtiği alanı, “Özellikle hadis usûlü ve onun mahiyetine olan ilgim beni isnâdın menşei ve sistematik şekilde kullanımı hakkında daha derinlikli çalışmalara yönlendirdi. Bundan dolayı ‘irsal-ittisal’ ve ‘vasl olgusu’ konularını esas alarak hem isnadlı hadis rivayetinin genel karakteristiğini tespit etmeyi hem de Muvatta’ gibi ciddi bir literatürün ortaya çıkmasına neden olan bir eserden hareketle hadis usûlüne ait nazarî konuların rivâyet kitaplarına yansıyan yönlerini ortaya koymayı amaçladım” sözleriyle açıklarken, Doktora kategorisinde Mansiyon ödülüne hak kazanan Duran Ekizer bu alanı tercih etme gerekçesini, “Hadislerin İslam düşüncesinin temel ikinci kaynağı olması nedeni ile özellikle Buhârî ve Müslim'in başta olmak üzere İslami ilimlerle iştiğal eden bütün araştırmacıların temel hadis metinlerini okuması zorunluluğu da en başat etken oldu” şeklinde anlattı.

“Hz. Peygamber’i ve onun 23 yıllık risâlet hayatında sergilediği örnekliğini anlamak, günümüz İslâm Dünyasının karşılaştığı sorunların çözümü noktasında hayatî önem taşıyor."

Makale dalında Birincilik ödülünün sahibi Zübeyde Özben, bu alana yönelma gayesini “Çalışmalarımı hadis alanında sürdürmeyi tercih etmemdeki en büyük etken, Hz. Peygamber’i örnek alan, Müslümanca bir yaşam sürmenin, onun sünnetine vâkıf olmakla mümkün olmasıydı” şeklinde özetledi. Yüksek Lisans Kategorisi Birincisi Şükran Adıgüzel, neden bu alanda çalıştığını “Hz. Peygamber’i ve onun 23 yıllık risâlet hayatında sergilediği örnekliğini anlamanın günümüz İslâm Dünyasının karşılaştığı sorunların çözümü noktasında hayatî öneme sahip olduğunu düşünmekteyim. Bu sebeple Hz. Peygamber’i lâyıkiyle anlama ve anlatma gayesiyle vahyin başlangıcı ve ilk vahiy ile alakalı rivayet farklılıklarını çalışmaya karar verdim” sözleriyle dile getirdi.   

"Hadis ve Siyer Araştırmalarında Disiplinlerarası Yaklaşımlar Benimsenmeli"

Hadis ve Sîret alanlarındaki çalışmaların nitelik düzeyinin artması için neler yapılabileceğini sorduğumuz ödül sahipleri, interdisipliner çalışmaların önemine vurgu yaptılar.  

Doktora kategorisinde Mansiyon ödülü alan Fuat İstemi, “Hadis-Siyer alanındaki uzman hocalarımız öğrencileri farklı alanlarda interdisipliner çalışmalara yönlendirmeli ve bu çalışmaları Hadis ilmi ile meczetmelerine olanak tanımalıdırlar. Bu alanda çalışacak olanların yalnızca ulusal çalışmalarla sınırlı kalmayıp farklı ülkelerde farklı dillerde yazılmış olan çalışmaları görmeleri, yapacakları çalışmaların kalitesini çok ciddi bir şekilde etkileyecektir. Çalışmalarında daha fazla kaynağa ulaşabilmeleri için bilgisayar ve interneti çok iyi kullanmaları gerektiğini düşünüyorum” derken, Makale dalı birincisi Abdulvahap Özsoy konuyu şöyle değerlendirdi:

“Hadis ve Siyer araştırmalarının sadece İslami ilimler perspektifiyle değil multidisipliner diyebileceğimiz, diğer sosyal ve beşeri bilimlerle birlikte, onların metot ve verilerinden de istifade edilerek ele alınması gerekmektedir. Bu sebeple Hadis dışında mutlaka başka bir sosyal bilim alanında da uzmanlaşmaya çalışmak hedeflenmelidir.” Duran Ekizer, hadis ilminin psikoloji, sosyoloji, dilbilim gibi yeni alanlarla birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Rahile Kızılkaya Yılmaz ise konuya dair düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti: “İslam düşünce geleneği bünyesinde telif edilen her esere kıymet verip ondan istifade yoluna giderek hem tespitin hem de büyük oranda analizlerin ön plana çıktığı çalışmalar kaleme almak gerekir. Ayrıca müdakkik araştırmacıların ortaya koydukları tespitlerini özellikle Arapça ve Batı dillerinde yazılan güncel çalışmalarla irtibatını kurarak yorumlamaları da hiç şüphesiz ilgili çalışmaların nitelik düzeyini artıracaktır. Bunlara ilaveten araştırmacıların yapacakları araştırmalarda özellikle disiplinlerarası bir perspektifle alanın temel problemlerine yönelmeleri İslamî ilimlere dair çalışmaların niteliğini olumlu yönde etkileyeceği kanaatindeyim.”


Marifet iltifata tabidir. Hadis ve Sîret Araştırmaları Ödülleri alana dair yapılan çalışmaların sayısını ve kalitesini artırıyor.

"Hadis ve Sîiret Araştırmaları Yarışması sizin için ne ifade ediyor" sorusuna araştırmacıların verdiği cevaplar da Meridyen ailesi adına mutluluk vericiydi.

Abdulvahap Özsoy: “Hadis ve Siret Araştırmaları Ödülleri'nin alandaki önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Nihayetinde eskilerin ifadesiyle marifet iltifata tabi olmaktadır. Bu ödüllerin yapılan akademik çalışmaların kalitesini artıracağını düşünüyorum.”

Rahile Kızılkaya Yılmaz: “Hadis-Sîret ödüllerinin hem araştırmacılara hem de hadis ve siyer sahalarına bakan yönüyle önemli bir fonksiyonu olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda mütehassıs ilim adamları tarafından ilgili sahalarda kaleme alınacak daha nitelikli eserlerin ortaya çıkacağı anlamına gelmekte ve buna işaret etmektedir. Hatta belki de bu müspet gelişmeler çerçevesinde gelişen ilmî muhitte proje esaslı bazı çalışmaların yapılması da mümkün olacaktır. Zira bazen tek bir araştırmanın sınırlarını zorlayan hatta bazen bir araştırmacının bütün çalışmalarını üzerinde yoğunlaştırmasına rağmen her yönüyle irdelenemeyen bazı konuların ciddi bir ekip çalışmasıyla daha nitelikli ürünlere dönüştürülmesi mümkün hale gelir.”

Şükran Adıgüzel: “Hz. Peygamber’i en doğru şekilde anlamak ve anlatmak amacıyla kurulan ve bu amaç doğrultusunda 5 dilde yayın yaparak iki yüze yakın ülkenin ziyaret ettiği bir web portalı olan sonpeygamber.info'yu oluşturan Meridyen Derneği’nin çalışmaları takdire şayandır.”

Zübeyde Özben: “Meridyen Derneği’nin tertip ettiği bu organizasyonun hadis ve siret alanındaki çalışmaları teşvik edici ve geliştirici önemli bir misyona sahip olduğunu düşünüyorum.”

Fuat İstemi: “Meridyen Derneği’nin Hadis-Sîret ödüllerinin genç akademisyenleri çok ciddi bir şekilde çalışmaya teşvik ettiğini belirtmek isterim. Modern çağda en çok ihtiyaç duyduğumuz evrensel ahlaki ilkelerin tamamını bünyesinde barındıran Hz. Muhammed’in anlaşılması ve anlatılması için uğraşan, bu uğurda emek harcayan Meridyen Derneği’ne ve çalışanlarına bu kutlu çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.”