Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

III. Oturum: Hadis Metin Okumaları

1 Mart 2010 Pazartesi Hadis / Online Hadis Platformu


Bu seminer, katılımcılarımızı yoğun bir şekilde hadis metinleri ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Hadisler yoluyla, kişinin Rabbine, kendisine, ailesine, çevresine, diğer Müslümanlara ve insanlara karşı hak ve görevlerini bilmek, bunları hayata geçirmenin yollarını bulmak, kısaca İslam'ın vaat ettiği "ideal insan" örneğine ulaşmak bu seminerin temel amaçları arasındadır.

Hadis metinlerini Buharî, Müslim ve sünen türünden eserler gibi temel kaynaklardan okumak, ilk bakışta kulağa hoş gelen bir eylem olsa da, söz konusu müelliflerin eserlerini farklı gayelerle telif etmiş olmaları nedeniyle, çoğu kere orada zikredilen hadisleri anlamak için yoğun bir çaba göstermek gerekmektedir. Dolayısıyla, bu seminerde hadis metinleri olarak adı geçen eserlerden toplanmış Nevevî'nin Riyazü's-sâlihîn'i temel alınmıştır. Ancak, çoğu kere, bu eserde zikredilen hadislerin de bağlamı veya nasıl anlaşılması gerektiği açıklanmadığı için sade metin olarak değil şerhiyle birlikte okunması önemlidir. Dolayısıyla bu seminerde, Prof. Dr. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail L. Çakan ve Prof. Dr. Raşit Küçük tarafından hazırlanan Riyazü's-sâlihîn tercüme ve şerhinden seçilen hadisler katılımcılarımızla müzakere edilecektir.