Tarih

 

Hoca Ahmed Yesevî'de Hz. Peygamber ve Sünnet Telakkisi

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Ahmet Yıldırım


Pîr-i Türkistan lakabıyla tanınan Hoca Ahmed Yesevî (ö.562/1166), Türk-İslâm kültür ve edebiyatının mümtaz şahsiyetlerinden birisidir. O, ortaya koyduğu fikir ve düşünceleriyle büyük kitleleri etkilemiştir.


devamını oku 3 Mart 2018 Cumartesi

Evliya Çelebi'nin Medine'si

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşçı


Her şehrin bir tarihi vardır. Bu tarih bazen kitaplarda, bazen de o şehrin sonraki nesillere ulaşmış tarihî mirasının içinde yer alır. Yeryüzünde bazı şehirler vardır ki, tarihsel geçmişleri yazılı kültür, abidevi eserlerin yanında insanların gönlünde de daima yaşar.  


devamını oku 8 Aralık 2017 Cuma

Osmanlılarda Mevlid Törenleri

Kültür Sanat / Tarih / Prof. Dr. Mehmet Şeker


Osmanlı teşrifatında Hz. Peygamber'in doğum günü kabul edilen 12 Rebiülevvel'de düzenlenen törenlerin başlangıcı hakkında kesin bilgi yoktur. Bazı vakfiyelerdeki kayıtlardan hareketle bunu Osman Gazi'ye kadar götürenler varsa da genel görüş, bu törenlerin Kanunî Sultan Süleyman döneminden itibaren saray protokolünde yer almaya başladığıdır.


devamını oku 26 Eylül 2017 Salı

Filistin: Peygamber Soyunun Ebedî Mülkü

Kültür Sanat / Tarih / Editör
Tarih göstermiştir ki Tevrat’ın da haber verdiği üzere “Tanrı’nın vaadi” olan Filistin toprakları gerçekten de Hz. İbrahim’in zürriyetine nasip olmuştur. Ancak onun İshak soyuna değil; Hz. Muhammed (sav)’in de mensup olduğu İsmail koluna.
devamını oku 29 Ocak 2010 Cuma

Kerbela Şehitleri İstanbul'da Yüzyıllardır Burada Anılıyor

Kültür Sanat / Tarih / Editör


Muharrem, hicrî yılın ilk ayı olmasının yanı sıra onuncu günü Aşura dolayısıyla da İslam dünyası ve Müslümanlar için farklı anlamlara sahip olan bir ay. Tarihsel planda Aşura gününe farklı dinlerce öteden beri çeşitli anlamlar yüklenmekteydi.


devamını oku 20 Ocak 2010 Çarşamba

Eyüp Sabri Paşa'nın Kaleminden Medine'de Receb-i Şerif

Kültür Sanat / Tarih / Dr. Hilal Kazan


Eyüp Sabri Paşa Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yetişen önemli bir Osmanlı generaliydi. Asker kimliğinin yanında onu önemli kılan özelliklerinden biri de alim bir şahıs olmasıydı. Uzunca bir dönem Hicaz'da Osmanlı idaresini temsilen görevde bulundu.


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Sebeb-i Kainat'ın Kadem Giysisi

Kültür Sanat / Tarih / Dr. Vildan Serdaroğlu


“N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim Kademi resmini ol Hazret-i Şâh-ı Rusülün Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidir Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün” (Rasûller şahının ayağının resmini tacım gibi daima başımın üzerinde taşısam ne olur? O ayağın sahibi, nebîliğin gül bahçesinin gülüdür. Öyleyse ey Ahmet o gülün ayağına yüz sür!)


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Arz-ı Mev'ud Kimlere Vaat Edildi?

Kültür Sanat / Tarih / Editör


Sadece Kur'ân'da değil aynı zamanda temel Musevi kaynaklarında da Yahudilerin bereketli toprakları hak etmedikleri için buradan kovuldukları sıkça belirtilmektedir. Tevrat'taki şu satırlar oldukça düşündürücüdür: "Öküz kendi sahibini, eşek de efendisinin yemliğini bil­diği halde İsrail Rabbini bilmemektedir.(İşaya 2-3) "Ahde riayet etmeyen Arz-ı Mev'uddan mahrum kalacak ve lanetlenecektir."  (Yeremya 3)


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Kudüs’ün Kandillerini Aydınlatmak

Kültür Sanat / Tarih / Editör


İmam Ebû Davud, Sünen'inde Hz. Peygamber'in azadlı cariyesi Meymûne'den şu rivayeti nakletmektedir:
Birgün Meymûne Hz. Peygamber'e gelir ve: "Ya Rasûlallah! Beytu'l-Makdis'e (Mescid-i Aksâ'ya) gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz?" der. Allah Rasûlü:


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi

Hz. Peygamber ve Filistin

Kültür Sanat / Tarih / Sonpeygamber.info


İmam Buhari, et-Târihu'l-Kebîr adlı meşhur eserinde "Bişr b. Akrabe el-Filistinî" hakkında şu rivayeti naklediyor:
Babam, Hz. Peygamber ile birlikte katıldığı bir savaşta şehit düşmüştü. Birgün Peygamber yanıma uğradı. Ben, ağlıyordum. (Ey sevimli çocuk!) diye seslenerek benden ağlamayıp susmamı istedi ve bana yasımı unutturacak şu teklifte bulundu:


devamını oku 26 Eylül 2009 Cumartesi