Dosyalar
Hz. Peygamber ve Çocuk
 

Zulme Karşı Mazlumun Tarafında Olmak

22 Haziran 2010 Salı Sonpeygamber.info / YazarlarHz. Peygamber’in ve etrafındaki Müslümanların gerek Mekke’de gerekse Medine’de temel karakteri, zulme karşı çıkmak ve mazlumun yanında yer almak olmuştur.

Risalet öncesi dönemde katıldığı önemli bir organizasyon olan Hılfu’l-Fudul cemiyeti Hz. Peygamber’in zihninde önemli bir yer tutmuştu. Ezilmişlere, mazlumlara ve yoksullara yardım etmeyi, zulme karşı çıkmayı amaçlayan bu cemiyet, cahiliye döneminde Mekke’nin hayır amacı güden nadir kuruluşları arasındaydı. Mekke’de vicdan sahibi diğer kişilerle birlikte emin/güvenilir vasfıyla ön plana çıkan Hz. Muhammed (sav) de bu cemiyetin üyeleri arasındaydı. Bu cemiyetin Mekke dönemindeki faaliyetleri hakkında çok ayrıntılı bilgi sahibi değiliz, ancak risalet sonrası dönemde, Medine’de, kendisine bu cemiyet hakkında sorulduğunda Hz. Peygamber, bugün de olsa yine katılırım ifadesiyle bu ve benzeri oluşumlara yönelik Müslümanların duruşunun çerçevesini çizmekteydi.

İslam’ın erken dönemlerinde, Hz. Peygamber’in ve etrafındaki Müslümanların gerek Mekke’de gerekseMedine’de temel karakteri, zulme karşı çıkmak ve mazlumun yanında yer almak olmuştur. Etnik kimlik, ırk, soy, cinsiyet ya da sosyal statü farklılıklarının ötesinde insanların adalet, iyilik, ihsan ve doğruluk gibi temel değerler çerçevesinde birbirlerine yaklaşmaları esas alınmış ve insan olma temelinde herkesin canı, malı, ırzı, dini ve aklı/düşüncesi saygı duyulması gereken hususlar olarak kabul edilmiştir. Nitekim, Medine döneminde, önünden geçen bir cenaze için ayağa kalkan Hz. Peygamber’i, o bir Yahudiydi diye uyaranlara, Hz. Peygamber’in verdiği şu cevap, İslam’ın insana verdiği değerin ifadesi açısından oldukça çarpıcıdır: O da bir can taşımıyor muydu? Burada Hz. Peygamber’in vurguladığı şey, farklılıkları ne olursa olsun insana ve insanın temel haklarına saygı ilkesiydi. Gerek Kur’ân’da gerekse Hz. Peygamber’in sünnetinde, Müslümanların her zaman zalimin ve haksızlığın karşısında ve mazlumun yanında olmaları gerektiğinin altı çizilmiştir. Kısacası, insanlar arası ilişkilerde hak ve hakikatle haklının yanında yer almak, İslam’ın Müslümanlara yönelik temel bir öğretisi olmuştur.

Gerek Hılfu’l-Fudul örneği gerekse risalet döneminde Hz. Peygamber’in yaşamında şahit olduğumuz birçok örnek, İslam’ın insanlar arası ilişkilerde adalet, iyilik, doğruluk, ihsan gibi değerler etrafında bir araya gelmeye ve zulme ve zalime karşı çıkma konusunda ortak akıl üretmeye ve ortak tavır geliştirmeye yönelik yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında İslam, insanlar arası ilişkilerde adaleti ve iyiliği tesis etmeyi ve ahlaki değerler doğrultusunda sonuçlar üretmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlara yönelik olan her çabayı önemsemekte ve Müslümanın hayır amacına yönelik bu çabaya taraf olmasını telkin etmektedir. Nitekim iyiliğin emredilmesi ve kötülükten sakındırılması şeklinde çevirebileceğimiz el-emri bi’l-maruf ve’n-nehyi ani’l-münker ilkesi, sosyal çevresiyle olan ilişkilerinde temel olan bir ölçüt olarak Kur’ân’da vurgulanır.

Zulme ve zalime karşı onurlu bir duruşun ifadesi olan Gazze’ye Özgürlük Filosu hareketi, farklılıklarına rağmen insanların erdemler için nasıl bir araya gelebileceğinin ve haksızlığa karşı onurlu bir birliktelik sergileyebileceğinin güzel bir örneğini teşkil etmiştir.

Gazze’deki insanlık dışı uygulamalara, ablukaya ve adeta soy kırıma dönüşen katliamlara karşı farklı dinlerden, inançlardan, etnik kimliklerden ve kültürel geleneklerden insanlarla birlikte hareket eden ve haksızlığa karşı adaleti, doğruyu, iyiliği ve ihsanı haykıran Gazze’ye Özgürlük Filosu’nun hareketini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Zulme ve zalime karşı onurlu bir duruşun ifadesi olan bu hareket, farklılıklarına rağmen insanların erdemler için nasıl bir araya gelebileceğinin ve haksızlığa karşı onurlu bir birliktelik sergileyebileceğinin güzel bir örneğini teşkil etmiştir. Bir araya gelmede amacın hakkı ve adaleti savunmak ve haksızlığa ve zulme karşı ortak bir duruş sergilemek olması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu hareket birçok çevrede diyalogun güçlülere göre pozisyon belirlemek ve çeşitli dini ve akademik kesimler arasında entelektüel muhabbetler yapmak şeklinde anlaşıldığı günümüzde, farklılıkların bir araya gelmesinde amacın ne olması gerektiğini de bizlere göstermiştir. Tıpkı Hılfu’l-Fudul’da olduğu gibi bir arada olmanın amacının zulme ve zalime karşı hakkı ve hakikati savunmak ve mazlumun yanında yer almak olduğunu vurgulamıştır. Kur’ân ve Hz. Peygamberin sünnetinin biz Müslümanlara öğrettiği de bu değil midir?